Modificari aduse Declaratiei 112 prin OMFP 1024/2017

Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății nr. 1024/1582/934/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate din 20 iulie 2017, cu intrare în vigoare: 5 septembrie 2017 – se aplică începând cu veniturile lunii octombrie 2017.

Prin acest ordin se aduc modificări formularului 112 sub următoarele aspecte

A. Rectificarea declarației se poate face în următoarele situații:

 • Declarație rectificativă pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului;
 • Declarație depusă ca urmare a acordării unor drepturi bănești în baza unor hotărâri judecătorești definitive ți irevocabile;
 • Declarație depusă ca urmare a unei inspecții fiscale;
 • Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală (art.105, alin. (6), lit. a)sau b);
 • Declarație depusă potrivit art.90, alin, (4) din Codul de procedură fiscală;
 • Declarație depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art.146, alin. (10) și (11), art. 168 alin. (10) și art. 199 alin. (8) din Codul fiscal;
 • Declarație depusă ca urmare a acordării unor sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii/solde/pensii sau diferențe de pensii stabilite prin lege.

B. În Anexa angajator, se introduce Secțiunea G – Date informative privind ajutoarele de deces acordate.

C. În Anexa asigurat se introduce caseta CIS (codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate). Aceasta se completează pentru persoanele nerezidente care nu au obținut un cod numeric personal, persoanele străine din statele membre ale UE, SEE și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată/independentă în România care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână, precum și în cazul coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea acestora;

D. Se modifică casetele Data angajare și Data plecare cu „Data intrării în categoria de salariat”, respectiv „Data ieșirii din categoria de salariat”. Astfel, pentru persoanele care își întrerup activitatea pentru a intra în concediu fără plată, concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau vârstei de 3 ani pentru copilul cu handicap, concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, ori aflați în perioada concediului de acomodare, se va completa caseta „Data intrării în categoria de asigurat” data la care aceste persoane au început activitatea la respectivul angajator. De asemenea, în caseta „Data ieșirii din categoria de asigurat” se va completa data ultimei zile de activitate la acest angajator, înainte de intrarea asiguratului în concediu fără plată, concediu pentru creștere copil, concediu de acomodare. În luna revenirii acestor salariați, se va completa, de către angajator, caseta „Data intrării în categoria de asigurat” cu data la care persoana și-a reluat activitatea, iar caseta „Data ieșirii din categoria de asigurat” nu se va completa decât în luna de raportare în care salariatul își încetează activitatea la angajator;

E. Se introduce caseta „Persoană scutită de la plata impozitului pe venit. Se au în vedere:

 • persoane fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, din salarii și asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105 CF, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;
 • persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în urma desfășurării activității de creare de programe pentru calculator;
 • persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică,
 • persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere;
 • persoane fizice care realizează alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit.

F. În Secțiunea D – „Concedii medicale conform O.U.G. nr. 158/2005”, se introduce Data avizului direcției de sănătate publică;

G. Se actualizează Nomenclatorul „Creanțe fiscale”, adică:

 • Dispare obligația 441 – Cod bugetar 5502XXXXXX  “Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru partea de venit care depășește plafonul prevăzut de lege”;
 • Dispare obligația 442 – Cod bugetar 5502XXXXXX  “Contribuția pentru concedii și indemnizații datorată de persoanele aflate în incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională,suportată de către angajator”
 • Dispare obligația 443 – Cod bugetar 5502XXXXXX  “Contribuția pentru concedii și indemnizații datorată de persoanele aflate în incapacitate de muncă din cauza de accident de muncă sau boală profesională, suportată din fondul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale constituit în condițiile legii”
 • Dispare obligația 607 – Cod bugetar 20470101XX  “Impozitul pe venituri din pensii”
 • Dispare obligația 616 – Cod bugetar 20470101XX  “Impozitul pe veniturile rezultate din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent”
 • Dispare obligația 462 – Cod bugetar 5502XXXXXX  “Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor / convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent“;
 • Dispare obligația 452 – Cod bugetar 5502XXXXXX  “Contribuția individuală de asigurări sociale  datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor / convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent“;
 • Dispare obligația 453 – Cod bugetar 5502XXXXXX  “Contribuția individuală de asigurări sociale  datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară”;
 • Dispare obligația 463 – Cod bugetar 5502XXXXXX  “Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară”;
 • Dispare obligația 465 – Cod bugetar 5502XXXXXX  “Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art.13, lit.e) din Codul Fiscal”;
 • Dispare obligația 615 – Cod bugetar 20470101XX  “Impozitul pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară”.

DISPAR deci:  CONVENȚIILE CIVILE / CONTRACTUL CIVIL și EXPERTIZA CONTABILĂ

H. Nomenclatorul „Tip asigurat A, B”, se modifică radical. Noul conținut este următorul:

      1.    Salariat (cod xml:1). Platește: CAS , CASS, șomaj ,  Fond CM , Fond accidente , Fond garantare ;

      1.1.Personalul român trimis în misiune permanenta în strainatate (cod xml:8), inclusiv categoriile de personal trimise în misiune temporară    sau permanentă în strainatate, prevăzute prin hotarâre a Guvernului. Platește: CAS , CASS, șomaj , Fond CM , Fond accidente;  NU platește: Fond garantare;

      2  Salariat militar (cod xml:2), inclusiv personal militar, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere….., conform art. 157 alin. (1) lit. r) și s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare. Platește: CASS;  NU platește: CAS, șomaj , Fond CM , Fond accidente, Fond garantare;

     3.  Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor (de exemplu-zilierii) (cod xml:3), care nu au contract de muncă sau raport de serviciu (nu este salariat) (altele decât cele enumerate mai jos) Platesc: Impozit;  NU platesc: CAS, CASS, șomaj , Fond CM , Fond accidente, Fond garantare;

     3.1Persoane care ocupă funcții de demnitate publică (cod xml:9), stabilite potrivit legii. Platesc: CAS , CASS, șomaj , Fond CM , Fond accidente;  NU platesc Fond garantare;

     3.2Consilieri locali, consilieri județeni și ai municipiului București (cod xml:10)  Platesc: CAS , CASS, șomaj , Fond CM , Fond accidente;  NU platesc: Fond garantare;

     3.3. Persoane alese în cadrul persoanelor juridice, fără scop patrimonial (cod xml:11), respectiv persoanele alese în consiliul de administrație/ comitetul director/ consiliul superior,  comitetul executiv/  biroul permanent, comisia de disciplina și altele asemenea. Platesc: CAS , CASS, șomaj , Fond CM;  NU platesc:  Fond accidente, Fond garantare;

     3.4. Directori cu contract de mandat, membri ai directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere,  potrivit legii, manageri, în baza contractului de management prevazut de lege (cod xml:12). Platesc: CAS , CASS, șomaj , Fond CM, Fond accidente;  NU platesc:  Fond garantare;

     3.5. Administratori ai societăților și manageri cu contract de management (cod xml:13), care primesc sume din profitul unității, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz Platesc: CAS , CASS;  NU platesc:  șomaj , Fond CM, Fond accidente, Fond garantare;

     3.6. Salariați care primesc sume pentru participarea la profit (cod xml:14), potrivit legii, cu excepția sumelor care se acordă ulterior încetarii CIM Platesc: CAS , CASS, șomaj , Fond CM , Fond accidente;  NU platesc: Fond garantare;;

     3.7.  Persoane care încasează indemnizații lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență (cod xml:15), stabilite conform contractului individual de muncă. Platește: CASS;  NU platește: CAS, șomaj , Fond CM , Fond accidente, Fond garantare;

     3.8. Persoane care au raportul de munca suspendat, ca urmare a faptului ca se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație de asigurari sociale de sănatate (cod xml:16 Platesc: CAS , șomaj , Fond CM, Fond accidente;  NU platesc:  CASS, Fond garantare;

     3.9. Persoane care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului ca se află în incapacitate temporara de muncă și beneficiază de  indemnizație din fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (cod xml:17), ca urmare a unui accident de muncă Platesc: CASS , șomaj , Fond CM;  NU platesc:  CASS, Fond accidente, Fond garantare;

    3.10. Persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori (cod xml:18) sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului ca au avut încheiate raporturi juridice și respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice Platesc: CAS , CASS,  Fond CM , Fond accidente, Fond garantare;  NU platesc: șomaj ;

     3.11.  Persoane care realizează venituri aferente perioadei în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate potrivit legii, altele (cod xml:19) decât cele aferente perioadei de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite ori de accidente în afara muncii și perioadei de incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale, în care plata indemnizației se suporta de unitate, conform legii Platesc: CAS , CASS,  Fond CM , Fond accidente, Fond garantare;  NU platesc: șomaj;

     3.12. Reprezentanți în organisme tripartite (cod xml:20), potrivit legii Platesc: CAS, CASS  ;  NU platesc:  șomaj , Fond CM, Fond accidente, Fond garantare;

     4. Membri ai comisiei de cenzori sau comitetului de audit, precum și membri în consilii, comisii, comitete și altele asemenea: președinții asociațiilor de proprietari sau alte persoane (cod xml:4) care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul asociațiilor de proprietari  Platesc: CAS, CASS  ;  NU platesc:  șomaj , Fond CM, Fond accidente, Fond garantare;

     5.  Persoane disponibilizate care beneficiaza de plăți compensatorii (cod xml:5) acordate în baza contractului colectiv sau individual de munca, suportate din fondul de salarii Platesc: CAS, CASS, Fond accidente  ;  NU platesc:  șomaj , Fond CM, Fond garantare;

     6. Administratorii societăților, companiilor/  societăților naționale și regiilor autonome (cod xml:6), desemnați/ numiți în condițiile legii, precum și reprezentanți în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație Platesc: CAS, CASS, Fond CM ;  NU platesc:  șomaj ,  Fond accidente, Fond garantare;

    7. Persoane care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității (cod xml:21) Platesc: CAS , CASS, șomaj , Fond CM , Fond accidente;  NU platesc: Fond garantare;

    8. Persoane care realizeaza venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurari sociale  (cod xml:22și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii  Platesc: CASS , șomaj , Fond CM;  NU platesc:  CASS, Fond accidente, Fond garantare;

I. În Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului, se completează similar informații privind contribuțiile sociale aferente tipului de asigurat (CAS, CASS, Somaj, CCI, Fond de risc și accidente, Fond garantare).

J. Se introduce Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale”.

Prevederile acestui ordin se aplică începând cu obligațiile declarative ale lunii octombrie 2017.

Pentru detalii consultați aici OMFP_1024_2017.

Structura declaratie 112 pentru creare fisier xml va furnizează informații clarificatoare cu privire la modificările care au fost aduse declarației 112 incepand cu luna oct.2017 (vezi modicarile marcate cu 01.10.17, respectiv ajustări ulterioare (vezi modicarile marcate cu 01.11.17)

Despre autor
Avatar

Inginer electronist. Director General al S.C. Infostar Comprod SRL. Experiență de peste 25 de ani în programare, cunoștințe aprofundate de contabilitate, specialist IT, vastă experiență legată de relațiile cu clienții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *