EVIS este un sistem complet integrat de management al resurselor intreprinderii, conceput pentru a răspunde necesităţilor diverselor societăți comerciale mici și mijlocii.

Caracteristici și principii fundamentale                                                >> Solicitați oferta de preț și alte detalii

 • Modularizare. Sunt prevăzute următoarele module:
 1. Evis-Contabilitate -modul de Evidenţă contabilă,sintetică şi analitică;
 2. Evis-Gestiune şi comercial-modul de Gestiune stocuri şi activităţi comerciale;
 3. Evis-Personal/salarizare -modul de Evidenţă personal şi salarizare;
 4. Evis-Imobilizări -modul de Evidenţă imobilizări corporale şi necorporale.

Notă: Se poate configura utilizarea oricărui modul ca aplicaţie de sine stătătoare sau integrat, în versiuni contabile sau necontabile

 • Configurabilitate, prin intermediul unui sistem de parametri interni (la dispoziţia adminstratorului şi a utilizatorilor programului) şi externi (utilizaţi de către reprezentanţii producătorului programului în faza de implementare şi/sau extindere / reconfigurare);
 • Utilizare în regim monopost sau reţea (pe un număr nelimitat de calculatoare, în Intranet sau Internet);
 • Interfaţă cu aspect plăcut, uşor de utilizat, intuitivă şi ergonomică, configurabilă la nivel de utilizator pentru diverse caracteristici, inclusiv aspect, paleta de culori şi limba utilizate.
 • Sistem puternic de asistenţă (HELP-uri contextuale şi generale);
 • Instrumente de căutare, filtrare şi ordonare a informaţiilor în toate ferestrele;
 • Evidenţa unui număr nelimitat de filtre (selectabile şi configurabile). O firmă, un modul şi un context odată alese, la următoarea intrare în program devin selecţii implicite;
 • Număr nelimitat de utilizatori, fiecare cu drepturi şi configurări diverse individualizabile;
 • Posibilitatea de utilizare de valute multiple;
 • Rapoarte cu aspect grafic deosebit, cu conţinutul acoperind diversele necesităţi de analiză ale utilizatorului, majoritatea configurabile la nivel de utilizator;
 • Export al rapoartelor în diverse formate: Word, Excel, PDF, etc, cu posibilitate de expediere imediată pe e-mail a formatului pdf al raportului;
 • Acces secvenţial dintr-un raport de tip centralizator către altele asociate care detaliază sau sintetizează informaţii legate de un detaliu al raportului de plecare;
 • Securitate şi confidenţialitate maximă a datelor;
 • Nu există baze de date distincte pe luni distincte. Se pot încărca/modifica documente fără vreo condiţionare legată de “închiderea de lună“, ceea ce elimină posibile probleme legate de necorelări între soldurile / stocurile de final de lună anterioară şi soldurile/stocurile de început de lună curentă;
 • Nu există “importuri” din modulele asociate, nu există prelucrări care să determine posibilitatea accesării unor rapoarte. Orice încărcare de document primar în oricare din module va determina ca datele din acest document să fie imediat disponibile în oricare din rapoartele asociate informaţiei introduse;
 • Nu există “Evidenţe anterioare” sau “Închidere de lună. Documentele vor fi delimitate prin intermediul datei contabile asociate acestora şi vor determina apartenenţa la o evidenţă asociată unei luni sau alteia. Se pot încărca retroactiv documente “omise” , indiferent de luna căreia îI aparţin. Posibilitatea încărcării de documente mai vechi impune 2 necesităţi:
 1. validarea unei date limită anterioare, aflată sub controlul unui administrator;
 2. construirea unui sistem puternic de identificare a actualizărilor de documente aferente oricărei perioade;

 • Posibilitatea preluării de date din vechea aplicaţie informatică de MS-DOS (EVCONT / EVGECO / EVPERS / EVIMOB) utilizate de client anterior implementării EVIS;
 • Documentaţie de utilizare cu conţinut şi forme profesionale;
 • Redimensionări pentru diverse de ecrane, indiferent de rezoluţia monitorului;
 • Conformitate cu cerinţele Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi cu ordinul 1802/ 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate şi sunt adaptate continuu la noile modificări legislative. Clienţii beneficiază de versiunea modificată a programului în termenul cel mai scurt de la apariţia acestor modificări legislative, prin sistemul de UP-DATE automat pe bază de contract.
 • Sistem de licenţiere la nivel de utilizator. Un utilizator va putea să instaleze aplicaţia la firmă dar şi acasă, fără costuri suplimentare, putând să acceseze datele prin Internet din orice punct al globului.

Prezentare sumară module

Evis - Contabilitate -modul de Evidenţă contabilă,sintetică şi analitică:

Permite evidenţa simultană a unui număr nelimitat de societăţi comerciale, plătitoare sau nu de T.V.A. (comerţ, producţie, prestări etc. ). Documentele primare sunt grupate pe note contabile. Încărcarea acestora este uşoară, informaţiile penetrând în: notele sintetice, centralizatoarele notelor, balanţele de verificare, balanţele analitice (pentru conturile urmărire pe parteneri sau pe gestiuni), jurnalele de T.V.A. (vânzări, cumpărări, cu sau fără T.V.A. la încasare), registrul jurnal, registrele de casă, extrasele de cont, fişele de cont: sintetice, analitice, decontul de T.V.A. , declaratia 394, declaraţia de impozit pe profit, bilanţul ş.a. Toate acestea se pot vizualiza / lista, pe orice perioadă de timp. Filtre multiple si metode de ordonare diverse permit extragerea din mulţimea de date a celor utile la un moment dat.

Rapoartele se generează fără vreo prelucrare sau vreun import din celelalte module. Există pentru fiecare raport o multitudine de configurări, care odata fixate, ramân permanente pentru un utilizator particular şi o anumită firmă. Diversele situaţii pot exista simultan pe ecran, în ferestre suprapuse sau alăturate. Se pot accesa succesiv, plecând dintr-un document, a altor situaţii sau documente înrudite, în cascadă, cu revenire la documentul iniţial după finalizarea analizei în sistem de ferestre multiple, afişate în diverse modalităţi. Există posibilităţi multiple de acordare/restrângere de drepturi particulare pentru utilizatori. Fiecare utilizator poate să configureze interfaţa şi rapoartele potrivit dorinţelor sale particulare (culori, icoane, scurtături, etc). Notele: a) scădere din gestiune-mărfuri, b) închidere conturi de T.V.A., c) închidere conturi de venituri si cheltuieli, d) înregistrare impozit pe profit, sunt generate automat. Se pot încărca documente pe orice perioadă, fără a fi necesare închideri de lună sau reveniri pe arhive.

Există dezvoltări ale modulului care permit realizarea urmării conturilor de casă/bancă în valută sau urmărirea situaţiei clienţilor/furnizorilor în valută (cu contabilizare automată a diferenţelor de curs valutar).

Evis - Gestiune şi comercial-modul de Gestiune stocuri şi activităţi comerciale:

Pachetul de programe permite evidenţa cantitativ-valorică a gestiunilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar, produse finite, mărfuri (la preţ de achiziţie sau la preţ cu amănutul). Intrările şi iesirile în / din gestiuni pot fi efectuate pe diverse căi: NIR, factură fiscală, bon fiscal, bon de consum, raport de producţie, aviz de însoţire, proces verbal de modificare preţ, bonuri (note) de transfer, proces verbal de casare, ş.a. Se pot vizualiza sau lista următoarele documente: recepţii, note de transfer, facturi fiscale, avize de însoţire, chitanţe de casă, bonuri de consum, centralizatoare de intrări / ieşiri, fişe de magazie (pe orice interval, pe unul sau mai multe produse), balanţa analitică a produselor, situaţii stocuri, oferte, liste de inventar ş.a. Cuplat cu modulul Evis-Contabilitate, furnizează notele contabile şi toate situaţiile referitoare la parteneri sau T.V.A., eliminând dubla încărcare a documentelor. Centralizatoarele de documente primare precum şi diversele rapoarte permit configurări, filtre, reguli de ordonare multiple.

Printre performanţele programului se pot exemplifica:

 • posibilitatea de a vinde cu factură diverse produse sau servicii, cu cote de TVA diferite în aceeaşi factură, existând posibilitatea ieșirii produselor din stocurile unor gestiuni diferite;

 • posibilitatea de a încărca o singură dată dintr-un document de cumpărare a tuturor produselor (stocate/nestocate/înregistrate pe cheltuieli sau servicii), în gestiuni diferite, cu cote de T.V.A. diferite, produse gestionate la preţ de furnizor alături de mărfuri la preţ de amănunt, raportul NIR generat fiind unic (deci nu este necesar să se construiască mai multe NIR-uri aferente aceluiaşi document de cumpărare, iar formulele contabile aferente se generează toate la o singură încărcare. Automat se pot trece pe cheltuială produsele materii prime/ materiale/obiecte de inventar aferente, prin generarea de documente de consum specifice odată cu generarea NIR.

 • se pot configura utilizări de preţuri de vânzare unice pe firmă sau diferenţiate pe gestiuni;

 • se poate asocia până la nivel de produs centrul de cost/profit aferent, permiţând urmărirea tuturor cheltuielilor şi/sau veniturilor pe diverse activităţi.

Evis - Personal și salarizare -modul de Evidenţă personal și salarizare:

Pachetul de programe permite evidenţa personalului salariat cu carte de muncă sau cu diverse convenţii. Se generează : statele de plată (de avans sau lichidare), centralizatoarele statelor, borderourile reţinerilor, fluturaşii de salarii, nota contabilă de salarii ş.a., grupate pe oricâte subunităţi . Se calculează automat diverse elemente salariale: vechimea şi sporul de vechime, indemnizaţiile CO si CM, impozitul, diverse reţineri şi sporuri, se pot face indexări. Programul este actualizat cu prevederile legale la zi, printre care cele cu privire la modul de calcul, evidenţiere, declarare a CAS, a fondului de şomaj, a indemnizaţiilor şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate. prin intermediul Declaraţiei 112 (format electronic on-line).

Printre performanţele programului se pot exemplifica:

 • Posibilitatea de a utiliza la retineri a unor conturi urmărite analitic, cu evidențiere ulterioară în modulul de contabilitate ca detaliere pe nomenclatorul SAL:

 • Posibilitatea de gestionare ușoară a celor -n- posibile contracte ale unui aceluiași angajat;

 • Posibilități de deschidere simultană a unor rapoarte distincte, posibilități diverse de configurare, filtrare, căutare în diversele liste;

 • Realizarea de pontaje detaliate cu facilități multiple;

Se pot prelua din anteriara aplicație Infostar (EVPERS) datele de salarizare curente precum și elementele de istoric aferente realizării calculelor legate de concediile medicale, precum și elementele utile generării declarației 112.

Evis – Imobilizări - modul de Evidență imobilizări corporale și necorporale:

Pachetul de programe realizează evidenţa multigestiune a imobilizărilor corporale şi necorporale. Actualizările se fac prin secvenţe de intrare / ieşire automate (NIR, donaţie,producţie proprie,casare, vanzare, dezasamblare), simultan în baza de date a imobilizărilor şi în nota contabilă aferentă .

Se calculează lunar amortismentele aferente, cu înregistrarea în nota contabilă . Programul permite asamblări/dezasamblări, adăugări de componente la o imobilizare. Se pot vizualiza sau lista: fişa mijlocului fix, intrările-ieşirile lunare/anuale, balanţa analitică, situaţia amortismentelor, listele de inventar, situaţia reevaluarilor. Printre performanţele programului se pot exemplifica: posibilități de deschidere simultană a unor rapoarte distincte, posibilități diverse de configurare, filtrare, căutare în diversele liste

Se pot prelua din anteriara aplicație Infostar (EVIMOB) datele de evidență cu starea curentă a imobilizărilor precum și elementele de istoric aferente realizării calculelor legate de amortismente.

Exemple de interfață

Balanța de verificare Vânzări cu factură
Date de personal-salarizare Stocuri inițiale imobilizări

Exemple de alte configurări sau personalizări

Descărcați de aici în format video Prezentare generală EVIS. Caracteristici și principii fundamentale sau în format pdf o Prezentare sintetica EVIS