Infostar oferă servicii complexe aferente aplicațiilor informatice proprii: asistență tehnică, instalarea de versiuni noi, instalarea unor adaptări legislative, realizarea unor dezvoltări particulare.

Servicii oferite gratuit odată cu vânzarea inițială

              La vânzarea unei aplicații informatice realizate de specialiștii Infostar sunt incluse în prețul licențelor și :

 • consultanța de specialitate în alegerea produsului informatic și a configurației hardware-software optime sub aspectul preț – destinație/scop;
 • instalarea aplicației pe calculatoarele clientului;
 • instruirea personalului clientului (în limita duratei precizate în cadrul unui Contract furnizare programe);
 • asistență tehnică asociată configurării aplicațiilor, încărcării datelor inițiale (solduri/stocuri), operării documentelor primare ale unei perioade curente, obținerii de rapoarte (în limita duratei din același contract)

IMPORTANT:

 1. Prin contractul de furnizare programe, clientul se obligă ca, în situația în care pe parcursul implementării renunță să finalizeze achiziția, să achite integral contravaloarea întregii asistențe tehnice oferite și contravaloarea deplasărilor la sediul clientului, inclusiv componenta din asistența inițială oferită ca și gratuită în cazul finalizării achiziției (termenul de achitare va fi de 30 zile de la data finalizării prestației, iar asistențele tehnice vor fi consemnate în Procese Verbale de intervenție).
 2. După evaluarea conformității aplicației informatice cu cerințele sale, clientul poate solicita construcții suplimentare asociate programelor      achiziționate. Acestea construcții vor fi evaluate de către furnizor (c/v cerințe suplimentare și durata realizării acestora) și vor face obiectul unui contract de furnizare independent.
 3. Clauze de confidențialitate și integritate: în timpul instruirii se vor lua toate măsurile pentru   asigurarea   integrității   datelor   clientului.  Se  va  respecta   în   totalitate confidențialitatea datelor clientului, fără a efectua copii ale datelor acestuia pe suport extern care să părăsească incinta acestuia.
 4. Asistenţa tehnică postinstalare va fi realizată gratuit telefonic sau prin Internet în primele 6 luni de utilizare, dacă durata acestor deserviri nu va depăși 1/3 din durata inclusă ca gratuită în contractul inițial de furnizare, în următoarele 6 luni
 5. Aplicațiile informatice realizate de Infostar respecta Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară și contabilă, așa cum sunt ele detaliate în cadrul pct. G din Anexa 1 la OMEF nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.
 6. GARANŢIE : Pentru vicii de proiectare se asigură o garanţie de 1 an de la data livrării, la sediul furnizorului sau prin Internet. 

Servicii ulterioare vânzării produsului                                                                >> Solicitați oferta de preț și alte detalii

        Serviciile ulterioare vânzării sunt diverse . Ele pot fi sau nu incluse în Contractul de mentenanță (deci pot fi gratuite sau contra-cost). Printre acestea se pot enumera:

1. Asistența tehnică

Cuprinde :

 • instruirea personalului cu privire la utilizarea eficientă a diverselor facilități ale programelor, instruirea unor angajați noi;
 • rezolvarea concretă a unor situații particulare, utilizând diversele configurări oferite (atât la instalarea inițială cât și cu ocazia instalării unor construcții noi determinate de versiuni modernizate sau adaptări legislative);

2. Service

       Reprezintă  soluționarea  operativă  a   oricaror  incidente, erori, perturbații  care  ar  aparea  în  timpul  utilizării  programelor. Acest lucru se poate realiza prin telefon, Internet, la sediul furnizorului sau la sediul clientului.

Implementare versiuni noi

        Programele instalate sunt modernizate permanent, urmărindu-se diverse perfecționări tehnice, oferirea unor facilități noi, mărirea vitezei de prelucrare, extinderea gamei de raportări utile în analizele economice, în luarea unor decizi corecte și rapide.

3. Adaptări legislative

       Periodic, programele suferă modificări, reconstrucții sau construcții noi, datorită unor modificări ale legislației care nu au putut fi prevăzute anterior.

4. Dezvoltări particulare

       Plecând  de  la  structura  de  bază  livrată,  pot fi efectuate adaptări sau dezvoltări „de mică/medie/mare amploare”, la  cererea  clientului, adăugându-se  elemente  care  ar  determina  creșterea  eficienței în exploatare  sau  care  ar  oferi  alte  rapoarte  utile. 

NOTĂ: Clienții pot fi deserviți (serviciile de la pct.A, B) sau pot intra în posesia versiunilor noi sau a adaptări legislative pe baza unor contracte de UP-DATE / de mentenanță software sau prin achiziționarea acestor servicii sau construcții noi.

Contractul de software minimal (UP-DATE)                                                               >> Solicitați oferta de preț și alte detalii 

Acest contract acoperă:

 • servicii minimale de tip “asistență tehnică” sau “service” de mică amploare (totalul duratei acestor deserviri nu va depași 1 oră/an), modalitatea de deservire fiind pein telefon, Internet sau prin deplasarea clientului la sediul Infostar;
 • UP-DATE-uri la versiuni noi sau adapări legislative de mică sau medie amploare. Pentru construcții de mare amploare (exemplu: TVA la încasare / Declarația 394 / “split TVA”) se vor achita de către cei cu contracte minimale 50% din valoarea integrală a acestor construcții (cei fără nici un fel de contract vor achita integral valoarea unor asemenea construcții).

Contactele se vor factura anual, la începutul perioadei contractuale.

Contractul de mentenanță software                                                                >> Solicitați oferta de preț și alte detalii

           Obiectul  acestui tip de contract  îl  constituie  executarea  operațiilor de: asistență  tehnică, implementarea  versiunilor  ulterioare,  adaptări,  dezvoltări  și  service,  aferente  produselor  informatice  instalate pe calculatoarele clientului.

Asistența tehnică cuprinde :

 • instruirea periodică a personalului, cu privire la utilizarea cu maximă eficență a facilităților oferite de programe, rezolvarea concretă a unor situații particulare, utilizând facilitățile de configurare oferite (atât la instalarea inițială cât și cu ocazia instalării unor construcții noi determinate de versiuni modernizate sau adaptări legislative);
 • supravegherea calificată a corectitudinii utilizării pachetelor de programe informatice livrate, cu avertizări asupra restricțiilor impuse;
 • asigurarea protecției produselor - program împotriva unor accese neautorizate, cu realizarea confidențialității datelor în sistemul informatic;
 • verificarea periodică prin teste de control a respectării corelațiilor impuse de corecta    utilizare a programelor.

 Implementarea versiunilor ulterioare

 Programele instalate sunt modernizate permanent, urmărindu-se diverse perfecționări tehnice, oferirea unor facilități noi, mărirea vitezei de prelucrare, extinderea gamei de raportări utile în analizele economice, în luarea unor decizi corecte și rapide.

Noile versiuni ale programelor deja instalate la client vor fi oferite gratuit (în condițiile prezentului contract). Se va asigura în acest sens și instruirea personalului pentru corecta exploatare a noilor facilitati (manopera de asistență se va încadra în parametri de durată contractați).  În absența contractului, prețul unei noi versiuni ar fi egal cu 45% din prețul versiunii anterioare. Actualizarea se va face prin UP-DATE automat prin Internet sau prin instalări la sediul Infosta sau la sediul clientului (în funcție de prevederile din contract)

NOTĂ: Definiția NU se referă la implementarea unor pachete de programe cu funcții total diferite (denumite în oferta software <DEZVOLTĂRI  SUPLIMENTARE>), față de cele deja instalate sau de construcții structural diferite, realizate în alte limbaje de programare.  Prețul unor asemenea programe, precum și orele prestate în scopul implementarii lor și al instruirii personalului NU fac obiectul prezentului contract, urmând a fi facturate separat.

Adaptări legislative

     Periodic, programele suferă modificări, reconstrucții sau construcții noi, datorită unor modificări ale legislației care nu au putut fi prevăzute anterior. Instalarea și asistența tehnică aferentă acestor construcții, inclusiv documentațiile ajutătoare, sunt gratuite, în condițiile  contractului de mentenanță (manopera de asistență se va încadra în parametri de durată contractați). Actualizarea se va face prin UP-DATE automat prin Internet sau prin instalări la sediul Infosta sau la sediul clientului (în funcție de prevederile din contract)

Dezvoltări particulare

             Plecând  de  la  structura  de  bază  livrată,  pot fi efectuate adaptări sau dezvoltări „de mică amploare”, la  cererea  clientului, adăugându-se  elemente  care  ar  determina  creșterea  eficienței în exploatare  sau  care  ar  oferi  alte  rapoarte  utile.  Orice  dezvoltare  va  fi  parte  intrinsecă a contractului,  dacă durata  activității  de  evaluare – proiectare – execuție  programe  nu  va  depași,  alături de orele alocate elementelor de asistență, numărul de ore prevăzute in contract.  Dezvoltări care vor depăși aceste caracteristici sunt de asemenea realizabile, dar vor fi analizate și negociate separat.

 Service

Reprezintă  soluționarea  operativă  a   oricaror  incidente, erori, perturbații  care  ar  aparea  în  timpul  utilizării  programelor. Acest lucru se poate realiza prin telefon, Internet, la sediul furnizorului sau la sediul clientului.

La perfectarea  unui  CONTRACT  DE   MENTENANŢĂ  SOFTWARE  între  Infostar  şi client, tarifele asociate acestui contract vor fi dependente de modulele deservite, de numărul de instalări, de dezvoltările incluse, de complexitatea activității concrete a utilizatorului programelor, de numărul de persoane deservite şi de alte considerente rezultate din analiza concretă a metodelor de deservire utilizate (prin telefon, Internet, la sediul Infostar sau la sediul clientului, de numărul de  eventuale deplasări la client şi de durata medie a deservirilor). Contactele se vor factura lunar sau trimestrial, funcție de complexitatea deservirii.