Există 4 module interconectate într-o aplicație de tip ERP, asigurând evidența financiar–contabilă, gestiunea stocurilor, evidența salarizării personalului, evidența imobilizărilor corporale sau necorporale.

EVCONT                                                                                                                                                    >> Solicitați oferta de preț și alte detalii

Program general de contabilitate sintetică şi analitică. Permite evidenţa simultană a maxim 999 societăţi comerciale, plătitoare sau nu de T.V.A. (comerţ, producţie, prestări etc. ). Documentele primare sunt grupate pe note contabile. Încărcarea acestora este uşoară, informaţiile penetrând în: notele sintetice, centralizatoarele notelor, balanţele de verificare, balanţele analitice (pentru conturile urmărire pe parteneri sau pe gestiuni), jurnalele de T.V.A. (vânzări, cumpărări pentru firmă, cumpărări de mărfuri), registrul jurnal, registrele de casă, extrase de cont, fişele de cont: şah, sintetice, analitice (lunare / anuale), decontul de T.V.A. , declaratia 394, declaraţia de impozit pe profit, bilanţ ş.a. Toate acestea se pot vizualiza / lista, pe luna curentă sau pe orice perioadă anterioară. Bilanţul poate fi listat la imprimantă şi salvat pe dischetă (transmitere electronică).

Notele: a) scădere din gestiune-mărfuri, b) închidere conturi de T.V.A., c) închidere conturi de venituri si cheltuieli, d) înregistrare impozit pe profit, sunt generate automat. Se pot încărca documente pe luna curentă şi simultan, pe lunile anterioare sau pe luna următoare celei curente. Corelaţiile multiple, care permit eliminarea erorilor, precum şi diverse setări completează performanţele programului EVCONT.

Programul este completat cu toate construcţiile necesare pentru a aplica sistemul T.V.A. la încasare, prevăzut în Ordonaţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Pentru detalii puteti consulta Evcont-Manual de utilizare

EVGECO                                                                                                                                                 >> Solicitați oferta de preț și alte detalii

Pachetul de programe permite evidenţa cantitativ-valorică a gestiunilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar, produse finite, mărfuri (la preţ de achiziţie sau la preţ cu amănutul).

Intrările şi iesirile în / din gestiuni pot fi efectuate pe diverse căi: NIR, factură fiscală, bon fiscal, bon de consum, raport de producţie, aviz de însoţire, proces verbal de modificare preţ, bonuri (note) de transfer, proces verbal de casare, ş.a. Se pot vizualiza sau lista următoarele documente: recepţii, note de transfer, facturi fiscale, avize de însoţire, chitanţe de casă, bonuri de consum, centralizatoare de intrari / ieşiri, fişe de magazie (pe orice interval, pe unul sau mai multe produse), balanţa analitică a produselor, situaţii stocuri, oferte, liste de inventar, numeroase rapoarte statistice ş.a. Cuplat cu EVCONT, furnizează notele contabile şi toate situaţiile referitoare la parteneri, eliminând dubla încărcare a documentelor. Corelaţii multiple, care permit eliminarea erorilor, precum şi diverse configurări completează performanţele programului EVGECO.

Programul este completat cu toate construcţiile necesare pentru a aplica sistemul T.V.A. la încasare, prevăzut în Ordonaţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Pentru detalii puteti consulta Evgeco-Manual de utilizare 

EVPERS                                                                                                                                                       >> Solicitați oferta de preț și alte detalii

Pachetul de programe permite evidenţa personalului salariat cu carte de muncă sau cu diverse convenţii. Se generează : statele de plată (de avans sau lichidare), centralizatoarele statelor, borderourile reţinerilor, fluturaşii de salarii, nota contabilă de salarii ş.a., grupate pe oricâte subunităţi . Se calculează automat diverse elemente salariale: vechimea şi sporul de vechime, indemnizaţiile CO si CM, impozitul, diverse reţineri şi sporuri, se pot face indexări. Programul este actualizat cu prevederile legale la zi, printre care cele cu privire la modul de calcul, evidenţiere, declarare a CAS, a fondului de şomaj, a indemnizaţiilor şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate. prin intermediul Declaraţiei 112 (format electronic on-line).

Se poate utiliza pentru maxim 999 societăţi, indiferent de dimensiune, autonom sau în cuplaj cu modulul EVCONT (caz în care exportă nota contabilă).

Pentru detalii puteti consulta Evpers-Manual de utilizare

EVIMOB                                                                                                           >> Solicitați oferta de preț și alte detalii

Pachetul de programe realizează evidenţa multigestiune a imobilizărilor corporale şi necorporale. Actualizările se fac prin secvenţe de intrare / ieşire automate (NIR, donaţie,producţie proprie,casare, vanzare, dezasamblare), simultan în baza de date a imobilizărilor şi în nota contabilă aferentă (dacă este efectuată cuplarea cu EVCONT).

Se calculează lunar amortismentele aferente, cu înregistrarea în nota contabilă . Programul permite asamblări/dezasamblări, urmărirea mijloacelor fixe prin trei modalităţi de amortizare: liniară, degresivă, accelerată.

Se pot vizualiza sau lista: fişa mijlocului fix, intrările-ieşirile lunare/anuale, balanţa analitică, balanţa sintetică, totaluri pe grupe şi pe gestiuni, situaţia amortismentelor, listele de inventar, situaţia reevaluarilor.

Programul este completat cu toate construcţiile necesare pentru a aplica sistemul T.V.A. la încasare, prevăzut în Ordonaţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Pentru detalii puteti consulta Evimob-Manual de utilizare

NOTĂ: Cele 4 pachete de programe pot fi livrate ca ansamblu integrat sau ca module distincte, pentru unul sau mai multe calculatoare, independente sau cuplate în reţea. Ele sunt înregistrate la O.R.D.A.

Se asigură instalare, manuale de utilizare, instruire personal, garanţie şi service.

EVGECO-A                                                                                                     >> Solicitați oferta de preț și alte detalii

Firma noastră a realizat, special pentru uzul MAGAZINELOR, al managerilor şi al personalului fără cunoştinţe de contabilitate, programul EVGECO– A (Evidenţă Gestiuni şi Comercial – versiune Autonomă).

Pachetul de programe realizează evidenţa primară a activităţii unei firme, furnizând ulterior către serviciul de contabilitate diverse documente centralizatoare care permit o evidenţă contabilă rapidă şi eficientă.

Se poate face operativ urmărirea cantitativ – valorică a gestiunilor de materiale, mărfuri, obiecte de inventar, produse finite, la preţ de achiziţie sau cu amănuntul.

Intrările/ieşirile în / din gestiuni pot fi efectuate pe diverse căi: NIR, factură fiscală, bon de consum, raport de producţie, bon de casă, aviz de însoţire, proces verbal de modificare de preţ, bonuri (note) de transfer, proces verbal de casare ş.a. Ulterior proceselor de facturare sau recepţie se pot face înregistrări ale achitării furnizorilor sau ale încasărilor de la clienţi (încasări / plăţi cu numerar sau prin bancă). Se urmăreşte astfel operativ situaţia clienţilor / furnizorilor şi se întocmesc zilnic registrele de casă.

Se pot vizualiza sau lista următoarele documenteFacturi fiscale, avize, recepţii (NIR), note de transfer, bonuri de consum, registrul de casă zilnic, situaţia sintetică a clienţilor / furnizorilor, fişa detaliată a operaţiunilor lunare cu un anumit client / furnizor, situaţia sintetică a stocurilor, lista de preţuri a produselor aflate în stoc, fişa de magazie detaliată a operaţiunilor unui produs, jurnalele de TVA pentru vânzările sau cumpărările cu factură, centralizatoarele vânzărilor cu factură, respectiv al cumpărărilor, alte rapoarte utile precum şi diverse statistici.

Prin toate aceste documente este posibilă cunoaşterea în fiecare moment a situaţiei stocurilor de produse, precum şi stadiul relaţiei cu clienţii / furnizorii. Datele fiecărei luni sunt arhivate, permiţându-se accesul la oricare din situaţiile enumerate, pentru orice lună.

Programul este completat cu toate construcţiile necesare pentru a aplica sistemul T.V.A. la încasare, prevăzut în Ordonaţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Pentru detalii puteti consulta Evgeco-A-Manual de utilizare