Ordin 435/30.03.2021 cu privire la CONECTAREA caselor de marcat la ANAF

Ordinul nr. 435 din 30.03.2021 – calendarul si procedura de conectare al caselor de marcat la ANAF

(selectie elemente de interes)

In Monitorul Oficial nr 319/30.03.2021 a fost publicat Ordinul nr. 435 al Presedintei ANAF prin care se stabileste calendarul conectarii caselor de marcat la server si procedura de conectare.

Art. 1  Se aprobă procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumit în continuare sistem informatic, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2 (1) Obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală revine operatorilor economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Lunar, Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite către operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, prin intermediul serviciului ”Spațiul Privat Virtual”, mesaje despre eventualele disfuncționalități privind fișierele transmise de la aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic.

 Art. 3 (1) Conectarea prevăzută la art. 1 se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 31.03.2021, cu respectarea următoarelor termene:
a) până la data de 30.06.2021 operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;
b) până la data de 30.11.2021 operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici.
c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii declarației prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin cu respectarea următoarelor termene:
a) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit a), până la data de 30.06.2021.
b) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit b), până la data de 30.11.2021.
c) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit c), în termen de 2 zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.
(3) Categoriile de informații cuprinse în declarația prevăzută la alin. (2) sunt detaliate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(4) Declarația prevăzută la alin. (2) se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea Descărcare Declarații și se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(5) Operatorii economici care depun declarația prevăzută la alin. (2) își vor îndeplini obligațiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele  metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Art. 4 Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală coordonare control fiscal, Direcția generală antifraudă fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Anexa nr. 1

Procedura de conectare….

Art. 1 (1) Operatorii economici care utilizează aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone deservite de rețele de comunicații electronice au obligația trecerii aparatelor din regimul de funcționare cu profil 0, la regimul de funcționare cu profil 1.

 (2) Trecerea la profilul 1 se face prin importul certificatului digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, urmat de importul unui fișier XML prevăzut la secțiunea II. 10 din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 ……. și care conține în mod obligatoriu următoarele categorii de informații: 

a) Tipul profilului: 1;

b) Intervalul în minute, parametrul nrM prevăzut în secțiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018, la care aparatul de marcat electronic fiscal încearcă conectarea, folosind un canal de comunicație criptat de tip https cu protocol TLS, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală ……;
c) Valoarea 1 a parametrului rapZ din secțiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 ….., imediat după generarea raportului fiscal de închidere zilnică.

d) URL-urile utilizate în comunicarea aparatului de marcat electronic fiscal cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) În vederea verificării realizării conectării la distanță a aparatului de marcat electronic fiscal, după trecerea acestuia din regimul de funcționare cu profil 0 la regimul de funcționare cu profil 1, tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditate care a efectuat operațiunea, are obligația de a transmite către sistemul informatic un raport fiscal “Z” de închidere zilnică.

(4) Dacă raportul prevăzut la alin. (3) a fost transmis cu succes, tehnicianul de service atașează raportul fiscal “Z” de închidere zilnică la cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal. Acesta reprezintă pentru operatorul economic dovada realizării conectării la distanță a aparatului de marcat electronic fiscal.

Art. 2
(1) Aparatele de marcat electronice fiscale care funcționează în profilul 0 sunt aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice;

(2) Pentru aparatele prevăzute la alin. (1), operatorii economici care au calitatea de utilizatori, au obligația transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 (…..) prin exportul pe un mediu de stocare extern într-unul sau mai multe fișiere XML semnate cu certificatul digital al acestora, care conțin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate …… Fișierele se validează și se atașează la un PDF folosind aplicația pusă la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depun la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanță.

Art. 3
Fișierul prevăzut la secțiunea II.10 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 conține valorile indicatorilor pe baza cărora aparatul de marcat electronic fiscal funcționează, este semnat folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se generează în următoarele situații:
a) la trecerea din funcționarea în profilul 0 în profilul 1;
b) la trecerea din funcționarea în profilul 1 în profilul 0;
c) la constatarea necesității modificării indicatorilor.
Art. 4
Trecerea de la profilul 1 la profilul 0 prevăzută la secțiunea II.11 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 se face prin importul unui fișier XML semnat folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și care conține în mod obligatoriu valoarea 0 a tipului profilului și, după caz, data până la care aparatul de marcat electronic fiscal funcționează cu profilul 0.
Art. 5
Fișierele prevăzute la art. 3, respectiv art. 4 se generează de către sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se pun la dispoziția tehnicianului de service într-o secțiune dedicată pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 6
Importul fișierelor prevăzute la art. 5 se efectuează exclusiv de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditate.

Anexa nr. 2

Informațiile  conținute în declarația operatorilor economici care desfășoară activitate în zone nedeservite de rețele de comunicație electronice
1. Datele de identificare ale utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale:
a. cod de identificare fiscală;
b. denumirea operatorului economic;
c. numărul unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal;
d. adresa locului de instalare sau utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal;
e. datele de identificare și calitatea persoanei care este desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale;
2. Declarație pe propria răspundere prin care utilizatorul menționează că aparatul de marcat va funcționa în modul de lucru offline, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic, după modelul prevăzut în continuare

Declarație pe propria răspundere
Subsemnatul/Subsemnata, ……………………., domiciliat(ă) în ……………………., str. ………………..nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ….., județul/sectorul …………….,legitimat(ă) cu B.I./C.I./pașaport, seria ….., nr. ………., eliberat(ă) de …………… la data de ………….. având CNP/NIF ………………………., în calitate de administrator/reprezentant legal al utilizatorului …………………………………., având CIF/CNP/NIF ……………, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații*), declar pe propria răspundere următoarele:
Aparatul de marcat electronic fiscal cu numărul unic de identificare ………………….., este instalat/utilizat la adresa din localitatea ……………….., str. ……………….. nr. ….. bl. ….., sc. ….., ap. ….., județul/sectorul ………………..
Declar pe propria răspundere că adresa locului de instalare sau utilizare, după caz, este situată într-o zonă nedeservită de rețelele de comunicații electronice, motiv pentru care, aparatul de marcat electronic fiscal va funcționa în modul de lucru offline.
Am luat cunoștință de obligația prevăzută la art. 3^1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Dau prezenta declarație spre a fi utilizată în raporturile cu organele fiscale aflate în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Data                                                                                                                                                                Semnătura,

Despre autor
Avatar

Inginer electronist. Director General al S.C. Infostar Comprod SRL. Experiență de peste 25 de ani în programare, cunoștințe aprofundate de contabilitate, specialist IT, vastă experiență legată de relațiile cu clienții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *